Dr. Preecha Prempree

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แห่งนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้ กระผมขอแนะนำหน่วยงานแห่งนี้เพื่อให้ท่านได้รู้จัก ว่า หน่วยงานนี้ ชื่อว่า สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ภาษาอังกฤษว่า Bureau of Occupational and Environmental Diseases) ได้รับการสถาปนามา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยงานวิชาการภาคราชการ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่ที่สำคัญ คือ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนและร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น ผู้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น

เนื้อหาในเว็บไซต์ ประกอบด้วย งานตามบทบาทหน้าที่ แผนปฏิบัติการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โรค ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ สื่อประชาสัมพันธ์ วิธีการส่งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและชีวภาพ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักฯ

กระผมหวังว่าเว็บไซต์แห่งนี้ จะเป็นที่เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กระผมยินดีรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และ นำข้อเสนอแนะที่ดีไปปรับปรุงระบบงานของ
สำนักฯ ต่อไป

ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม