ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ENV.OCC เปิดประตูสู่การเฝ้าระวังที่ยั่งยืน (EEC Public health watch) “ตรวจจับฉับไว เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็ว” 199 05 กันยายน 2561 - 10:48 น.
รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 6,591 31 สิงหาคม 2561 - 16:18 น.
ประกาศสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ เรื่อง มาตรการทางวินัย และบทลงโทษ 246 29 สิงหาคม 2561 - 11:13 น.
กรมการแพทย์-กรมควบคุมโรค MOU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 249 21 สิงหาคม 2561 - 16:36 น.
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 184 21 สิงหาคม 2561 - 13:48 น.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2564 776 21 สิงหาคม 2561 - 13:01 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 716 16 สิงหาคม 2561 - 14:06 น.
ประกาศสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อตกลงการจัดการข้อร้องเรียน 211 16 สิงหาคม 2561 - 11:37 น.
ENV.OCC เปิดตัวโครงการ EEC Public Health Watch เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 264 16 สิงหาคม 2561 - 09:58 น.
ENV.OCC ริเริ่มใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพในกลุ่มแรงงาน (Smart Detect Application ) 335 16 สิงหาคม 2561 - 09:54 น.
ควันธูป 330 26 กรกฏาคม 2561 - 11:20 น.
PM2.5 2,199 26 กรกฏาคม 2561 - 11:14 น.
สธ. จับมืออาเซียน เดินหน้าพัฒนาเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ 266 26 กรกฏาคม 2561 - 09:09 น.
สุดยอดไม้ประดับดูดสารพิษในที่ทำงาน 438 25 กรกฏาคม 2561 - 16:33 น.
การป้องกันอุบัติเหตุ การได้ยินผิดปกติ โรคปอด 714 25 กรกฏาคม 2561 - 14:31 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานตามมาตร 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 659 12 กรกฏาคม 2561 - 14:50 น.
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังภัยด้านสารเคมี รอบ 6 เดือน (1 มกราคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 2,020 09 กรกฏาคม 2561 - 17:04 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 701 02 กรกฏาคม 2561 - 14:00 น.
กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองคู่ขนาน มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 336 02 กรกฏาคม 2561 - 08:28 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1,568 30 มิถุนายน 2561 - 12:50 น.