ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 352 08 พฤศจิกายน 2561 - 09:56 น.
แบบสอบสวนโรคทางด้าน Envocc 2,057 31 ตุลาคม 2561 - 10:53 น.
ประกาศรายชื่อเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 249 31 ตุลาคม 2561 - 08:20 น.
มาตรการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการลดใช้กระดาษ ปีงบ 2562 222 31 ตุลาคม 2561 - 07:57 น.
ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 984 31 ตุลาคม 2561 - 07:30 น.
ENV.OCC หารือทิศทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 259 29 ตุลาคม 2561 - 15:39 น.
ENV.OCC ทำบุญอาคารใหม่ 172 26 ตุลาคม 2561 - 12:06 น.
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลความรู้ 493 26 ตุลาคม 2561 - 11:54 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 272 02 ตุลาคม 2561 - 08:55 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าชเป็นตัวพา (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 190 02 ตุลาคม 2561 - 08:54 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการณ์ (DI Generator) จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 200 02 ตุลาคม 2561 - 08:49 น.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 233 25 กันยายน 2561 - 16:16 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าชเป็นตัวพา (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง 168 18 กันยายน 2561 - 15:50 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (DI Generator) จำนวน 1 เครื่อง 151 18 กันยายน 2561 - 15:47 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง 178 18 กันยายน 2561 - 15:45 น.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 472 13 กันยายน 2561 - 10:10 น.
ภาพพลิก เกษตรกร ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 533 07 กันยายน 2561 - 14:38 น.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561 471 07 กันยายน 2561 - 14:34 น.
15 ปี การควบคุมป้องกันโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 193 07 กันยายน 2561 - 11:18 น.
ความร่วมมือป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมควบคุมโรคกับมหาวิทยาลัย UOEH 197 07 กันยายน 2561 - 10:53 น.