ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
สรุปรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(Summaries of selected notifiable diseases) - กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 983 10 สิงหาคม 2558 - 10:41 น.
สถานการณ์และผลต่อสขภาพจากการสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช ปี พ.ศ. 2556 (Situation and Health Effects Related to Pesticides, 2013) 2,744 10 สิงหาคม 2558 - 11:32 น.
รายงานประจำปีการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ปี 2557 759 17 กรกฏาคม 2558 - 09:26 น.
อบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น (60 ชม.) 2,761 04 มีนาคม 2559 - 15:22 น.
การประชุม เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ ICOHS (International Conferences on Occupational Health and Safety) ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 1,599 22 มีนาคม 2559 - 16:30 น.
เอกสารประกอบการประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 470 17 มีนาคม 2559 - 13:40 น.
รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรการ (Template) ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสำนักและสคร ปี59 579 11 มีนาคม 2559 - 13:22 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานเครือข่ายภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในระดับเขต จังหวัดและพื้นที่ 924 04 มีนาคม 2559 - 16:20 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลการรายงานการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม(แบบออนไลน์) 843 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 18:04 น.
ไฟล์การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติราชการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 417 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 18:02 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการซ้อมแผนและสรุปบทเรียนจากการซ้อมแผน ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 762 10 กุมภาพันธ์ 2559 - 17:04 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า โฮเตล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 853 10 กุมภาพันธ์ 2559 - 15:49 น.
ไฟล์ templateตัวชี้วัด ใช้อบรม ESM วันที่ 22 ธค. 58 422 18 ธันวาคม 2558 - 09:51 น.
การอบรมหลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหลักสูตรการใช้เครื่องมือตรวจด้านอาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ 783 30 พฤศจิกายน 2558 - 10:34 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นหินทราย (Silica) ปีงบประมาณ 2559 810 23 พฤศจิกายน 2558 - 11:38 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้แก่เครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,124 02 พฤศจิกายน 2558 - 13:01 น.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ (ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจากการทำงาน) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1,721 08 กันยายน 2558 - 13:22 น.
การประชุมคณะกรรมการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 1,111 27 สิงหาคม 2558 - 11:25 น.
โครงการประชุมเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของประชาชน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2558 935 23 กรกฏาคม 2558 - 10:50 น.
โครงการอบรมเรื่อง วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาภาระทางสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 1,322 01 กรกฏาคม 2558 - 14:44 น.