ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ราคากลางสารเคมี 70 รายการ 3,031,890 บาท 23 28 มกราคม 2563 - 07:45 น.
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 53 รายการ 1,001,310 บาท 17 28 มกราคม 2563 - 07:44 น.
กรอบแนวทางการบันทึกรหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 239 28 มกราคม 2563 - 03:37 น.
แผนภูมิการวินิจฉัยเบื้องต้น โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 186 28 มกราคม 2563 - 03:34 น.
ENCOCC ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและรับมือฝุ่น PM2.5 บริเวณท่าน้ำนนทบุรี 128 25 มกราคม 2563 - 07:56 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ 22 22 มกราคม 2563 - 08:16 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ 18 22 มกราคม 2563 - 08:16 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 19 22 มกราคม 2563 - 08:15 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 17 22 มกราคม 2563 - 08:14 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 16 22 มกราคม 2563 - 07:47 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 10 22 มกราคม 2563 - 05:55 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 11 22 มกราคม 2563 - 05:54 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 12 22 มกราคม 2563 - 05:53 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สอบสวนโรค ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีพบผู้ป่วยสงสัยโรคพังผืดอักเสบเนื้อตาย (Necrotizing fasciitis : NF) จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัด 149 20 มกราคม 2563 - 10:37 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76 16 มกราคม 2563 - 09:33 น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66 16 มกราคม 2563 - 09:33 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสรประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58 16 มกราคม 2563 - 09:32 น.
จุลสาร ENV.OCC ฉบับที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) 425 13 มกราคม 2563 - 10:57 น.
คู่มือแรงงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 196 10 มกราคม 2563 - 03:03 น.
คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปี 2563 955 09 มกราคม 2563 - 11:37 น.