สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แผนพับ 10 เรื่องน่ารู้ที่ควรรู้ เผยแพร่ความรู้ 10 โรค 2,664 19 ตุลาคม 2559 - 17:05 น.
แผนพับขับเคลื่อน(ร่าง) พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1,605 19 ตุลาคม 2559 - 16:29 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่) 980 25 มีนาคม 2559 - 14:56 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพแกะสลักหิน) 890 25 มีนาคม 2559 - 14:55 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ) 1,390 25 มีนาคม 2559 - 14:53 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 1,745 25 มีนาคม 2559 - 14:49 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า) 967 25 มีนาคม 2559 - 14:37 น.
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1,012 28 ตุลาคม 2558 - 16:14 น.
การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะ 917 28 กันยายน 2558 - 16:04 น.
การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะ 1,413 08 กรกฏาคม 2558 - 09:54 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1,356 13 มีนาคม 2558 - 14:48 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข สำหรับวิสาหกิจชุมชน 859 13 มีนาคม 2558 - 14:39 น.
โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2,645 15 มกราคม 2558 - 14:49 น.
โรคบิสสิโนสิส (โรคปอดฝุ่นฝ้าย) 2,322 15 มกราคม 2558 - 14:48 น.