สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ไดคลอโรอีเทน (Dichloroethane) 87 25 มกราคม 2561 - 11:56 น.
ตลอโรฟอร์ม (Chloroform) 74 25 มกราคม 2561 - 11:55 น.
บิวทาไดอีน (Butadiene) 73 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
เบนซีน (Benzene) 97 25 มกราคม 2561 - 11:54 น.
Zero TB in Health Care Workers 50 17 มกราคม 2561 - 09:16 น.
แผ่นพับให้ความรู้สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้รับบริการ 109 21 ธันวาคม 2560 - 10:12 น.
ร่วมปกป้อง IQ เด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว 239 20 ธันวาคม 2559 - 15:15 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักฯ(ภาษาอังกฤษ) 284 21 ตุลาคม 2559 - 13:13 น.
แผ่นพับบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน:กรณีหมอกควัน 482 21 ตุลาคม 2559 - 09:45 น.
แผนพับ 10 เรื่องน่ารู้ที่ควรรู้ เผยแพร่ความรู้ 10 โรค 771 19 ตุลาคม 2559 - 17:05 น.
แผนพับขับเคลื่อน(ร่าง) พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 355 19 ตุลาคม 2559 - 16:29 น.
แผ่นพับสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สำหรับวิสาหกิจชุมชน 416 12 พฤษภาคม 2559 - 10:02 น.
แผ่นพับสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 603 12 พฤษภาคม 2559 - 09:58 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่) 401 25 มีนาคม 2559 - 14:56 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพแกะสลักหิน) 370 25 มีนาคม 2559 - 14:55 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ) 569 25 มีนาคม 2559 - 14:53 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 757 25 มีนาคม 2559 - 14:49 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า) 370 25 มีนาคม 2559 - 14:37 น.
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 505 28 ตุลาคม 2558 - 16:14 น.
การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะ 429 28 กันยายน 2558 - 16:04 น.