สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แผ่นพับให้ความรู้สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะและผู้รับบริการ 10 21 ธันวาคม 2560 - 10:12 น.
ร่วมปกป้อง IQ เด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว 168 20 ธันวาคม 2559 - 15:15 น.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักฯ(ภาษาอังกฤษ) 207 21 ตุลาคม 2559 - 13:13 น.
แผ่นพับบทบาท อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน:กรณีหมอกควัน 335 21 ตุลาคม 2559 - 09:45 น.
แผนพับ 10 เรื่องน่ารู้ที่ควรรู้ เผยแพร่ความรู้ 10 โรค 588 19 ตุลาคม 2559 - 17:05 น.
แผนพับขับเคลื่อน(ร่าง) พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 257 19 ตุลาคม 2559 - 16:29 น.
แผ่นพับสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข สำหรับวิสาหกิจชุมชน 340 12 พฤษภาคม 2559 - 10:02 น.
แผ่นพับสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 508 12 พฤษภาคม 2559 - 09:58 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่) 338 25 มีนาคม 2559 - 14:56 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพแกะสลักหิน) 312 25 มีนาคม 2559 - 14:55 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ) 486 25 มีนาคม 2559 - 14:53 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 632 25 มีนาคม 2559 - 14:49 น.
แรงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า) 306 25 มีนาคม 2559 - 14:37 น.
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 429 28 ตุลาคม 2558 - 16:14 น.
การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะ 362 28 กันยายน 2558 - 16:04 น.
การดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่คัดแยกและรีไซเคิลขยะ 324 08 กรกฏาคม 2558 - 09:54 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข 796 13 มีนาคม 2558 - 14:48 น.
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข สำหรับวิสาหกิจชุมชน 347 13 มีนาคม 2558 - 14:39 น.
โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 835 15 มกราคม 2558 - 14:49 น.
โรคบิสสิโนสิส (โรคปอดฝุ่นฝ้าย) 896 15 มกราคม 2558 - 14:48 น.