สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
สังเขปค่าอ้างอิงทางสุขภาพสำหรับการประเมินความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพจากตะกั่วด้วยตัวอย่างเลือด 239 26 มีนาคม 2564 - 03:17 น.
คำแนะนำประชาชนกรณี PM 2.5 382 11 กรกฏาคม 2562 - 08:56 น.
คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางไปร่วมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 244 10 กรกฏาคม 2562 - 05:26 น.
สุขภาพตากับการทำงาน 314 14 มิถุนายน 2562 - 12:06 น.
สรุปผลการดำเนินงาน สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 621 03 พฤศจิกายน 2559 - 11:01 น.
Occupational Dermatoses 767 15 มกราคม 2558 - 15:43 น.
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการตอบโต้ความเสี่ยง 2,482 15 มกราคม 2558 - 15:41 น.
การสอบสวนโรคด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 869 15 มกราคม 2558 - 15:17 น.
หลักการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 777 15 มกราคม 2558 - 15:15 น.
หลักการและแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี 2,143 15 มกราคม 2558 - 15:12 น.
การเตรียมการรองรับอุบัติภัยสารเคมีและการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ 845 15 มกราคม 2558 - 15:04 น.
การจัดการฐานข้อมูลเตือนภัยสุขภาพและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย ด้านสารเคมี 2,487 15 มกราคม 2558 - 14:58 น.
หลักการสอบสวนโรคด้านสารเคมี 2,813 15 มกราคม 2558 - 14:55 น.