สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
คำแนะนำประชาชนกรณี PM 2.5 15 11 กรกฏาคม 2562 - 08:56 น.
คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางไปร่วมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16 10 กรกฏาคม 2562 - 05:26 น.
สุขภาพตากับการทำงาน 48 14 มิถุนายน 2562 - 12:06 น.
สรุปผลการดำเนินงาน สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 389 03 พฤศจิกายน 2559 - 11:01 น.
Occupational Dermatoses 445 15 มกราคม 2558 - 15:43 น.
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการตอบโต้ความเสี่ยง 870 15 มกราคม 2558 - 15:41 น.
การสอบสวนโรคด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 555 15 มกราคม 2558 - 15:17 น.
หลักการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 496 15 มกราคม 2558 - 15:15 น.
หลักการและแนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี 822 15 มกราคม 2558 - 15:12 น.
การเตรียมการรองรับอุบัติภัยสารเคมีและการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ 576 15 มกราคม 2558 - 15:04 น.
การจัดการฐานข้อมูลเตือนภัยสุขภาพและระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย ด้านสารเคมี 1,024 15 มกราคม 2558 - 14:58 น.
หลักการสอบสวนโรคด้านสารเคมี 1,583 15 มกราคม 2558 - 14:55 น.