สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 1,863 29 กันยายน 2563 - 10:38 น.
คู่มือ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก 767 11 กันยายน 2563 - 05:29 น.
จดหมายข่าว สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2563 760 16 มิถุนายน 2563 - 07:20 น.
แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 1,156 15 มิถุนายน 2563 - 08:59 น.
รายงานประจำปี ENVOCC 2562 1,162 27 พฤษภาคม 2563 - 03:55 น.
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 1,790 28 เมษายน 2563 - 11:32 น.
คู่มือ แนวทางการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย สำหรับระบบทางเดินหายใจ : กรณีเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 1,279 23 เมษายน 2563 - 13:11 น.
การจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรสุขภาพ 1,109 21 เมษายน 2563 - 10:50 น.
แนวทางการดำเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ 2,055 07 เมษายน 2563 - 11:08 น.
คู่มือฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (สำหรับประชาชน) 1,941 27 มีนาคม 2563 - 07:04 น.
คู่มือแรงงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 1,341 10 มกราคม 2563 - 03:03 น.
งาน EnvOcc เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร 1,822 06 มกราคม 2563 - 04:22 น.
หลักสูตรครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก 914 16 กันยายน 2562 - 10:14 น.
คู่มือให้บริการตรวจวิเคราะห์ 1,314 04 กันยายน 2562 - 11:48 น.
คู่มือการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก 2,947 23 กรกฏาคม 2562 - 11:39 น.
รายงานความร่วมมือ 20 ปี เพื่อดูแลชาวคลิตี้ 898 14 มิถุนายน 2562 - 12:26 น.
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 1,965 22 พฤษภาคม 2562 - 11:27 น.
รายงานประจำปี 2561 1,826 23 เมษายน 2562 - 04:04 น.
แนวทางการป้องกันอันตรายจากการทำงานของลูกเรือประมง "กรณีปัญหาการขาดวิตามินบี 1" 1,368 04 เมษายน 2562 - 05:24 น.
แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพในสถานประกอบการที่มีการใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ 2,500 06 มีนาคม 2562 - 09:58 น.