สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
คู่มือ หลักการระบาดวิทยาสำหรับงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 200 15 กันยายน 2564 - 05:41 น.
คู่มือ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก 2564 259 27 สิงหาคม 2564 - 04:47 น.
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่วในกลุ่มวัยแรงงาน 2564 305 27 สิงหาคม 2564 - 04:46 น.
คู่มือ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมี 178 26 สิงหาคม 2564 - 09:57 น.
รายงานสถานการณ์ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2563 880 07 พฤษภาคม 2564 - 10:35 น.
รายงานสถานการณ์ “โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว: สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี” 250 07 พฤษภาคม 2564 - 10:34 น.
รายงานประจำปี ENVOCC 2563 516 07 เมษายน 2564 - 08:22 น.
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 533 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 05:12 น.
คู่มือรายการตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน (Audit Checklist) 436 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:27 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดใหญ่ (Audit Checklist) 459 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:26 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดเล็ก (Audit Checklist) 404 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:20 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดกลาง (Audit Checklist) 692 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:17 น.
คู่มือการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบองค์รวม 586 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:15 น.
เกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค 2563 355 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:13 น.
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โควิด 19 935 28 มกราคม 2564 - 09:39 น.
แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 713 28 ธันวาคม 2563 - 08:52 น.
สถานการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 423 28 ธันวาคม 2563 - 08:49 น.
มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5,933 20 ตุลาคม 2563 - 09:49 น.
คู่มือ สำหรับเกษตรกร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 927 06 ตุลาคม 2563 - 10:49 น.
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่ว ในกลุ่มวัยแรงงาน 979 30 กันยายน 2563 - 05:37 น.