สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
รายงานประจำปี ENVOCC 2562 33 27 พฤษภาคม 2563 - 03:55 น.
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 35 28 เมษายน 2563 - 11:32 น.
คู่มือ แนวทางการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย สำหรับระบบทางเดินหายใจ : กรณีเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 98 23 เมษายน 2563 - 13:11 น.
การจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรสุขภาพ 179 21 เมษายน 2563 - 10:50 น.
แนวทางการดำเนินการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ 573 07 เมษายน 2563 - 11:08 น.
คู่มือฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (สำหรับประชาชน) 550 27 มีนาคม 2563 - 07:04 น.
คู่มือแรงงงานนอกระบบปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (กลุ่มอาชีพเกษตรกร) 495 10 มกราคม 2563 - 03:03 น.
งาน EnvOcc เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร 635 06 มกราคม 2563 - 04:22 น.
หลักสูตรครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก 451 16 กันยายน 2562 - 10:14 น.
คู่มือให้บริการตรวจวิเคราะห์ 669 04 กันยายน 2562 - 11:48 น.
คู่มือการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคพิษตะกั่วในเด็ก 2,013 23 กรกฏาคม 2562 - 11:39 น.
รายงานความร่วมมือ 20 ปี เพื่อดูแลชาวคลิตี้ 470 14 มิถุนายน 2562 - 12:26 น.
แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562 1,206 22 พฤษภาคม 2562 - 11:27 น.
รายงานประจำปี 2561 1,279 23 เมษายน 2562 - 04:04 น.
แนวทางการป้องกันอันตรายจากการทำงานของลูกเรือประมง "กรณีปัญหาการขาดวิตามินบี 1" 987 04 เมษายน 2562 - 05:24 น.
แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพในสถานประกอบการที่มีการใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ 1,933 06 มีนาคม 2562 - 09:58 น.
คู่มือปัญหาหมอกควัน 1,047 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 04:04 น.
คู่มือการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารสำหรับช่องทางเข้าออกประเทศ 827 08 กุมภาพันธ์ 2562 - 11:21 น.
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 589 23 มกราคม 2562 - 10:29 น.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2560 - 2564 1,074 21 สิงหาคม 2561 - 13:01 น.