สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 28 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 05:12 น.
คู่มือรายการตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน (Audit Checklist) 31 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:27 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดใหญ่ (Audit Checklist) 32 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:26 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดเล็ก (Audit Checklist) 32 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:20 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดกลาง (Audit Checklist) 23 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:17 น.
คู่มือการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบองค์รวม 67 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:15 น.
เกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค 2563 32 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:13 น.
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โควิด 19 143 28 มกราคม 2564 - 09:39 น.
แนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 265 28 ธันวาคม 2563 - 08:52 น.
สถานการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 164 28 ธันวาคม 2563 - 08:49 น.
มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3,405 20 ตุลาคม 2563 - 09:49 น.
คู่มือ สำหรับเกษตรกร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 544 06 ตุลาคม 2563 - 10:49 น.
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่ว ในกลุ่มวัยแรงงาน 545 30 กันยายน 2563 - 05:37 น.
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 1,306 29 กันยายน 2563 - 10:38 น.
คู่มือ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก 596 11 กันยายน 2563 - 05:29 น.
จดหมายข่าว สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2563 634 16 มิถุนายน 2563 - 07:20 น.
แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบอาชีพ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 802 15 มิถุนายน 2563 - 08:59 น.
รายงานประจำปี ENVOCC 2562 882 27 พฤษภาคม 2563 - 03:55 น.
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 1,487 28 เมษายน 2563 - 11:32 น.
คู่มือ แนวทางการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย สำหรับระบบทางเดินหายใจ : กรณีเสี่ยงต่อการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 857 23 เมษายน 2563 - 13:11 น.