สื่อประชาสัมพันธ์

รูป ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการคงบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ.2564-2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) 203 22 กรกฏาคม 2565 - 04:31 น.
แนวทางมาตรการการเฝ้าระวังสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยง เพื่อสร้างความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไม่ครอน (PM2.5) 206 17 มิถุนายน 2565 - 08:46 น.
คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท 256 11 พฤษภาคม 2565 - 08:58 น.
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ สำหรับแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 467 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 08:52 น.
การดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 556 06 มกราคม 2565 - 05:13 น.
คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 583 13 ธันวาคม 2564 - 11:42 น.
คู่มือ หลักการระบาดวิทยาสำหรับงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 775 15 กันยายน 2564 - 05:41 น.
คู่มือ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษตะกั่วในกลุ่มเด็ก 2564 825 27 สิงหาคม 2564 - 04:47 น.
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่วในกลุ่มวัยแรงงาน 2564 1,009 27 สิงหาคม 2564 - 04:46 น.
คู่มือ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมี 869 26 สิงหาคม 2564 - 09:57 น.
รายงานสถานการณ์ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2563 3,237 07 พฤษภาคม 2564 - 10:35 น.
รายงานสถานการณ์ “โครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว: สถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี” 624 07 พฤษภาคม 2564 - 10:34 น.
รายงานประจำปี ENVOCC 2563 1,034 07 เมษายน 2564 - 08:22 น.
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) 1,017 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 05:12 น.
คู่มือรายการตรวจประเมินวิสาหกิจชุมชน (Audit Checklist) 720 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:27 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดใหญ่ (Audit Checklist) 830 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:26 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดเล็ก (Audit Checklist) 1,275 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:20 น.
คู่มือรายการตรวจประเมิน สปก. ขนาดกลาง (Audit Checklist) 990 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:17 น.
คู่มือการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบองค์รวม 1,078 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:15 น.
เกณฑ์การพัฒนาและแนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค 2563 676 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:13 น.