ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 326 25 ธันวาคม 2558 - 12:55 น.
ประกาศสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯรับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 3 อัตรา) เงินเดือน 9000 บาท 485 08 กันยายน 2558 - 14:05 น.
(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง 451 01 กันยายน 2558 - 17:41 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 รายการ 427 30 มิถุนายน 2558 - 16:18 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุและสภาพการใช้งาน จำนวน 9 รายการ 442 30 มิถุนายน 2558 - 16:16 น.
ประกวดราคาซื้อสารเคมีและวัสดุควบคุมคุณภาพ 19 รายการ 372 30 มิถุนายน 2558 - 16:10 น.
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเปิดตัวโครงการการพัฒนาความร่วมมมือเครือข่ายเฝ้ารระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะฯ 589 09 มิถุนายน 2558 - 09:17 น.
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ 427 06 พฤษภาคม 2558 - 17:20 น.
สอบราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตก๊าชไนโตรเจนสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างและมวลโมเลกุล จำนวน 1 รายการ และซ่อมเปลี่ยน อะไหล่ และสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 493 06 พฤษภาคม 2558 - 17:16 น.
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของ PT Scheme เพื่อรองรับมาตรฐานในระบบ iso/iec 17025 354 03 เมษายน 2558 - 11:23 น.
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ งาน 349 06 มกราคม 2558 - 12:30 น.
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารแปรรูปของสาร ๑, ๓-Butadiene ในห้องปฏิบัติการของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 461 06 มกราคม 2558 - 12:30 น.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 359 06 มกราคม 2558 - 12:29 น.