ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 347 20 ตุลาคม 2560 - 10:08 น.
ราคากลางซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปรอทอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 2,800,000.00 บาท 282 19 ตุลาคม 2560 - 14:16 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,285 17 ตุลาคม 2560 - 10:38 น.
ประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 371 11 สิงหาคม 2560 - 13:54 น.
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษษเชิงป้องกันและเปรียบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ 326 11 สิงหาคม 2560 - 13:52 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ 544 10 เมษายน 2560 - 15:57 น.
ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี จำนวน 32 รายการ 498 14 มีนาคม 2560 - 14:26 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 431 10 มกราคม 2560 - 14:57 น.
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 130 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 442 04 มกราคม 2560 - 10:16 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 415 20 ธันวาคม 2559 - 11:23 น.
ประกวดราคาซื้้อเครื่องวิเคราะห์ประมาณแร่ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding) 394 09 ธันวาคม 2559 - 14:27 น.
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สุขภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ จำนวน 1 งาน 429 28 พฤศจิกายน 2559 - 10:24 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร 379 24 พฤศจิกายน 2559 - 10:15 น.
ประกวดราคาซื้กระดาษทดสอบโคลีเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีป้องกันศัตรูพืช(e-bidding) 435 17 พฤศจิกายน 2559 - 14:09 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) ครั้งที่2/2559 375 17 พฤศจิกายน 2559 - 10:40 น.
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) ครั้งที่1/2559 413 01 พฤศจิกายน 2559 - 16:19 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) 358 18 ตุลาคม 2559 - 10:04 น.
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ 459 23 สิงหาคม 2559 - 14:53 น.
ร่างประกาศและร่างเอกสารสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 587 10 สิงหาคม 2559 - 10:17 น.
ประกวดราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ บำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 509 30 มิถุนายน 2559 - 15:57 น.