ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เช่าห้องเก็บเอกสาร จำนวน 1 ห้อง 112 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:46 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 138 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:46 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา จำนวน 1 งาน 114 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:46 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง 90 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:14 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ปั๊มเก็บตัวอย่างชนิดแรงดันสูง จำนวน 3 เครื่อง 96 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:14 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ตู้ 112 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:13 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 90 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:13 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมวิเคราะห์ความถี่ของเสียง จำนวน 1 เครื่อง 91 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:12 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องปรับเทียบมาตรฐานเสียง จำนวน 1 เครื่อง 111 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:12 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องตรวจวัดระดับ CO2 จำนวน 1 เครื่อง 97 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:11 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 82 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:10 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120 04 พฤศจิกายน 2563 - 07:55 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117 04 พฤศจิกายน 2563 - 07:55 น.
ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 827,000 บาท 147 29 ตุลาคม 2563 - 08:09 น.
ราคากลางเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง เป็นงิน 697,992 บาท 113 29 ตุลาคม 2563 - 08:09 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 110 29 ตุลาคม 2563 - 07:31 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 116 29 ตุลาคม 2563 - 07:31 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง 104 29 ตุลาคม 2563 - 07:30 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 291 29 ตุลาคม 2563 - 07:30 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 118 28 ตุลาคม 2563 - 04:50 น.