ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) เป็นเงิน 1,203,450.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 245 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:45 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 231 19 มกราคม 2564 - 04:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน ๒๖ รายการ 307 13 มกราคม 2564 - 11:02 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 90 12 มกราคม 2564 - 08:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 117 11 มกราคม 2564 - 08:21 น.
ประกวดราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 159 18 ธันวาคม 2563 - 03:01 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b 164 15 ธันวาคม 2563 - 03:51 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137 05 ธันวาคม 2563 - 03:09 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 142 05 ธันวาคม 2563 - 03:08 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 123 03 ธันวาคม 2563 - 07:12 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 156 03 ธันวาคม 2563 - 07:11 น.
ราคากลางจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ 323 02 ธันวาคม 2563 - 09:08 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างการสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สำหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดใหม่ จำนวน 26 รายการ 441 02 ธันวาคม 2563 - 09:08 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 91 01 ธันวาคม 2563 - 05:20 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 79 01 ธันวาคม 2563 - 05:20 น.
ราคากลางอเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 98 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:14 น.
ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 94 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:14 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 88 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:13 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 268 30 พฤศจิกายน 2563 - 04:13 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 97 18 พฤศจิกายน 2563 - 08:47 น.