ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรับสมัครลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 3 อัตรา 349 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:31 น.
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37 05 กุมภาพันธ์ 2563 - 05:29 น.
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54 05 กุมภาพันธ์ 2563 - 05:29 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 30 05 กุมภาพันธ์ 2563 - 05:28 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 31 29 มกราคม 2563 - 15:55 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32 29 มกราคม 2563 - 04:08 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 29 มกราคม 2563 - 04:07 น.
ราคากลางสารเคมี 70 รายการ 3,031,890 บาท 23 28 มกราคม 2563 - 07:45 น.
ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ 53 รายการ 1,001,310 บาท 17 28 มกราคม 2563 - 07:44 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ 22 22 มกราคม 2563 - 08:16 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ 18 22 มกราคม 2563 - 08:16 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 19 22 มกราคม 2563 - 08:15 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 17 22 มกราคม 2563 - 08:14 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 16 22 มกราคม 2563 - 07:47 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 10 22 มกราคม 2563 - 05:55 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 11 22 มกราคม 2563 - 05:54 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 12 22 มกราคม 2563 - 05:53 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76 16 มกราคม 2563 - 09:33 น.
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66 16 มกราคม 2563 - 09:33 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสรประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58 16 มกราคม 2563 - 09:32 น.