ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 827,000 บาท 4 29 ตุลาคม 2563 - 08:09 น.
ราคากลางเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง เป็นงิน 697,992 บาท 4 29 ตุลาคม 2563 - 08:09 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 29 ตุลาคม 2563 - 07:31 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 29 ตุลาคม 2563 - 07:31 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง 1 29 ตุลาคม 2563 - 07:30 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง 2 29 ตุลาคม 2563 - 07:30 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 11 28 ตุลาคม 2563 - 04:50 น.
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 200 12 มิถุนายน 2563 - 11:47 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 235 09 มิถุนายน 2563 - 08:57 น.
ราคากลางงานจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800,000 บาท 155 08 มิถุนายน 2563 - 03:56 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท 213 08 มิถุนายน 2563 - 03:55 น.
ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 5 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ 251 18 พฤษภาคม 2563 - 06:24 น.
ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 355 15 พฤษภาคม 2563 - 09:08 น.
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 106 30 เมษายน 2563 - 12:22 น.
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 296 24 เมษายน 2563 - 12:27 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท 313 24 เมษายน 2563 - 12:26 น.
ราคากลางงานจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 939,700.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค 271 23 เมษายน 2563 - 12:19 น.
ประกาศกองโรคจากการประกอบอาอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 1/2563 527 08 เมษายน 2563 - 11:59 น.
ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 627 26 มีนาคม 2563 - 04:10 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 311 20 มีนาคม 2563 - 12:06 น.