ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 2,080,000.00 บาท 7 19 ตุลาคม 2564 - 11:40 น.
ราคากลางจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ เป็นเงิน 1,044,000.00 บาท 7 19 ตุลาคม 2564 - 11:39 น.
ราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,486,733.33 บาท 5 19 ตุลาคม 2564 - 11:39 น.
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 920,333.33 บาท 0 19 ตุลาคม 2564 - 11:39 น.
ราคากลางจัดซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,526,666.67 บาท 2 19 ตุลาคม 2564 - 11:38 น.
ราคากลางจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 903,333.33 บาท 1 19 ตุลาคม 2564 - 11:38 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท 65 30 กันยายน 2564 - 10:55 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 510,000 บาท 60 30 กันยายน 2564 - 10:54 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,400,000 บาท 57 30 กันยายน 2564 - 10:54 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 1,712,000 บาท 55 30 กันยายน 2564 - 10:54 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีชนิดมีระบบระบายอากาศ จำนวน 6 ตู้ วงเงินงบประมาณ 1,014,000 บาท 26 30 กันยายน 2564 - 10:53 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 62 21 กันยายน 2564 - 10:00 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน จำนวน 16 รายการ วงเงินงบประมาณ 70,258,000 บาท 60 09 กันยายน 2564 - 12:26 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 126 15 กรกฏาคม 2564 - 11:26 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 434 28 เมษายน 2564 - 11:08 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 397 28 เมษายน 2564 - 10:52 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 281 19 เมษายน 2564 - 03:27 น.
ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 152 26 มีนาคม 2564 - 07:07 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 167 26 มีนาคม 2564 - 02:32 น.
ราคากลางจัดซื้อแก๊สสำหรับงานวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ (จำนวน 2 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 93 26 มีนาคม 2564 - 02:31 น.