ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) 14 03 สิงหาคม 2565 - 08:29 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 74 01 กรกฏาคม 2565 - 08:04 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน 68 01 กรกฏาคม 2565 - 08:03 น.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 850,000 บาท 77 22 มิถุนายน 2565 - 14:04 น.
ราคากลางงานจ้างเหมาในการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเชิงนโยบายด้านการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการร่วมกับภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 850,000 บาท 67 22 มิถุนายน 2565 - 14:03 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) 165 28 เมษายน 2565 - 11:14 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 10:26 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 10:25 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) 205 04 กุมภาพันธ์ 2565 - 08:39 น.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 272 04 กุมภาพันธ์ 2565 - 08:38 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 91 20 มกราคม 2565 - 03:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับงานโลหะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 91 20 มกราคม 2565 - 03:27 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 89 19 มกราคม 2565 - 01:56 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 257 19 มกราคม 2565 - 01:55 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 166 19 มกราคม 2565 - 01:55 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 205 19 มกราคม 2565 - 01:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 131 19 มกราคม 2565 - 01:53 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเเครื่องวิเคราะห์ธาตุโดยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 138 19 มกราคม 2565 - 01:53 น.
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 218 18 มกราคม 2565 - 09:01 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารแบบอ่านค่าโดยตรง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 202 18 มกราคม 2565 - 09:00 น.