การประชุม / อบรม
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 27 15 มกราคม 2561 - 11:21 น.
ประชุมราชการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 35 09 มกราคม 2561 - 11:06 น.
สรุปค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (สำหรับ สคร.) และรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 65 29 ธันวาคม 2560 - 09:29 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการดพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ (Workshop for Knowledge Development on Occupational Health Surveillance) นที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 87 27 ธันวาคม 2560 - 09:35 น.
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 733 06 พฤศจิกายน 2560 - 15:24 น.
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการในแผนแม่บทความปลอดภัยฉบับที่ 2 98 02 พฤศจิกายน 2560 - 15:07 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำค่าเฝ้าระวังสุขภาพ (ASEAN BEIs) และแนวทางการพัฒนาศักยภาพและต้นแบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 360 05 มิถุนายน 2560 - 11:01 น.
เล่มตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการและรายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 340 26 เมษายน 2560 - 14:57 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 8 มีนาคม 2560 328 25 เมษายน 2560 - 10:29 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพแลิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 566 24 มีนาคม 2560 - 09:06 น.
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 600 10 มีนาคม 2560 - 19:22 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมผู้ตรวจประเมิน/รับรองสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 445 02 กุมภาพันธ์ 2560 - 11:38 น.
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตฐานในโรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ สคร. 4,5 และ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี 338 02 กุมภาพันธ์ 2560 - 10:41 น.
การอบรมหลักสูตรการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน 357 27 มกราคม 2560 - 19:27 น.
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน ( พื้นที่ สคร 11,12 ) ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 253 27 มกราคม 2560 - 09:16 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ Facilitators สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ 378 06 มกราคม 2560 - 11:05 น.
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคเหนือ 7-8 ธันวาคม 2259 361 23 ธันวาคม 2559 - 09:23 น.
การประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29-30 พฤศจิกายน 2559 228 21 ธันวาคม 2559 - 11:06 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 638 10 พฤศจิกายน 2559 - 09:13 น.
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกกรมควบคุมโรค 274 19 ตุลาคม 2559 - 11:07 น.