การประชุม / อบรม
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่
พิธีมอบรางวัลจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อม “Biodiversity and Health 924 30 มิถุนายน 2563 - 08:35 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 1,269 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:16 น.
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED) 2,558 18 ธันวาคม 2561 - 15:35 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการ และแกนนำแรงงานนอกระบบในการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2,385 22 พฤศจิกายน 2561 - 09:22 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 2,075 16 สิงหาคม 2561 - 14:06 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานตามมาตร 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 2,508 12 กรกฏาคม 2561 - 14:50 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,491 30 มิถุนายน 2561 - 12:50 น.
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนและซ้อมแผน กรณีอุบัติภัยสารเคมี ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1,665 19 มิถุนายน 2561 - 17:09 น.
การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2561 5,441 14 มิถุนายน 2561 - 19:13 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561 1,196 04 พฤษภาคม 2561 - 13:35 น.
วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 2,674 30 เมษายน 2561 - 13:20 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย และประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 944 22 เมษายน 2561 - 09:42 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 2,705 09 มีนาคม 2561 - 11:58 น.
วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและพื้นที่ติดทะเลอื่นๆ 1,094 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 16:49 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (กบส.ส.) รุ่นที่ 1 พ.ศ.2560 ; (หลักสูตร 6 เดือน) 1,721 02 กุมภาพันธ์ 2561 - 10:50 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการสัมผัสขยะและมลพิษสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร 1,963 24 มกราคม 2561 - 14:01 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการใช้งานให้สอดคล้องกับโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 มกราคม 2561 สถานที่ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Datacenter ชั้น 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,490 17 มกราคม 2561 - 15:38 น.
วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 2,344 15 มกราคม 2561 - 11:21 น.
ประชุมราชการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1,389 09 มกราคม 2561 - 11:06 น.
สรุปค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (สำหรับ สคร.) และรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1,104 29 ธันวาคม 2560 - 09:29 น.