ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

มีนาคม 2558

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กพ.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการแห้งชาติ ครั้งที่ 7 "เปิดโลกทัศน์ความความมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน" 578 09 มีนาคม 2558 - 10:13 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กพ.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ รุกเปิดเวทีสัญจรประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค พัฒนาแนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 1,219 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 12:29 น.

กุมภาพันธ์ 2558

ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม 2558 สำนักโรคฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน ในพื้นที่รอบเหมืองทองคำ 3 จังหวัดรอยต่อ 706 10 กุมภาพันธ์ 2558 - 10:24 น.

พฤศจิกายน 2557

ฉบับที่ 1 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดงานสำคัญ ปี 2558 สู่เครือข่าย สคร. 594 11 ธันวาคม 2557 - 15:38 น.

ตุลาคม 2557

ฉบับที่ 1 สำนักโรคฯ ร่วมจัดงานป้องกันภัยจากพิษสารตะกั่ว พร้อมกับ 30 ประเทศทั่วโลก 534 11 ธันวาคม 2557 - 15:04 น.

กันยายน 2557

ฉบับที่ 4 คณะผู้บริหาร พาบุคลากรสำนักฯ เปิดโลกทัศน์นอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง จังหวัดภูเก็ต 525 11 ธันวาคม 2557 - 15:00 น.
ฉบับที่ 3 สำนักโรคฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจากมาณฑลกวางตุ้ง 558 11 ธันวาคม 2557 - 14:56 น.
ฉบับที่ 2 สำนักโรคฯ จัดประชุมพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวัง และ จัดการผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารตะกั่วในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี 1,127 11 ธันวาคม 2557 - 14:55 น.
ฉบับที่ 1 สำนักโรคฯ ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีอุบัติภัยสารเคมี 498 11 ธันวาคม 2557 - 14:52 น.

กรกฏาคม 2557

ฉบับที่ 3 สำนักโรคฯ เปิดเวทีสัมมนาวิขาการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมี 557 11 ธันวาคม 2557 - 14:36 น.
ฉบับที่ 2 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 1,122 11 ธันวาคม 2557 - 14:34 น.
ฉบับที่ 1 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพเกษตรกร 525 11 ธันวาคม 2557 - 14:32 น.

มิถุนายน 2557

ฉบับที่ 9 สำนักฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ กรณีโกดังไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 508 11 ธันวาคม 2557 - 14:19 น.
ฉบับที่ 8 สำนักโรคจากการประกอบฯ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 480 11 ธันวาคม 2557 - 14:18 น.
ฉบับที่ 7 มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมทีมวิจัย GeoHealth Hub เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักโรคฯ 511 11 ธันวาคม 2557 - 14:17 น.
ฉบับที่ 6 การประชุมวิชาการพิษวิทยาอาชีวอนามัยและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมชุมชน ครั้งที่ 2 636 11 ธันวาคม 2557 - 14:11 น.
ฉบับที่ 5 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 480 11 ธันวาคม 2557 - 14:08 น.
ฉบับที่ 4 สำนักโรคฯ ร่วมกับภาควิชาการพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. รุ่น 2 464 27 พฤศจิกายน 2557 - 07:26 น.
ฉบับที่ 3 สำนักโรคฯ ลงพื้นที่ร่วมติดตามเฝ้าระวัง กรณีโรงงาน IRPC ระเบิด และน้ำมันดิบรั่วไหล จังหวัดระยอง 519 27 พฤศจิกายน 2557 - 07:25 น.
ฉบับที่ 2 สำนักโรคฯ จัดประชุมสัมมนา พัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล 637 27 พฤศจิกายน 2557 - 07:25 น.