ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็น งานประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ 1,684 04 สิงหาคม 2559 - 13:56 น.
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 สำนักโรคฯ ร่วมกับสคร.2 จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 6 หน่วยงาน 1,584 13 กรกฏาคม 2559 - 16:39 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 สำนักโรคฯ ร่วมกับภาควิชาการพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. รุ่นที่ 4 1,031 13 กรกฏาคม 2559 - 16:25 น.

กรกฏาคม 2559

การอบรมแพทย์ระยะสั้น ด้านการจัดการอาชีวอนามัย 2,285 12 กรกฏาคม 2559 - 11:42 น.

มิถุนายน 2559

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 สำนักโรคฯ กรมควบคุมโรค เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกฎหมายระหว่างประเทศ สู่การพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 627 20 มิถุนายน 2559 - 15:23 น.
ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤษภาคม 2559 สานักโรคฯ เปิดเวทีผนึกกำลังเครือข่ายพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว 709 09 มิถุนายน 2559 - 09:00 น.

พฤษภาคม 2559

ฉบับที่ 1 ประจาเดือน พฤษภาคม 2559 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดทิศทางและแผนที่การศึกษาวิจัย (Research Roadmap) 677 26 พฤษภาคม 2559 - 14:56 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจาเดือน เมษายน 2559 สานักโรคฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ต้อนรับเทศกาลปีใหม่แบบไทยๆ 755 21 เมษายน 2559 - 10:08 น.
ฉบับบพิเศษ ประจำเดือน มีนาคม 2559 อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะข้าราชการเดินทางศึกษาดูงาน ณ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 635 21 เมษายน 2559 - 10:05 น.

มกราคม 2513

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มี.ค.59 สานักโรคฯ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาแผนประคองกิจการ(BCP) และแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(Incident Action Plan:IAP) 744 17 มีนาคม 2559 - 16:14 น.

มีนาคม 2559

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มี.ค.59 สานักโรคฯ การประชุมเชิงปฎิบัติการ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข 1,053 10 มีนาคม 2559 - 15:22 น.

พฤศจิกายน 2542

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับดี 834 24 กุมภาพันธ์ 2559 - 21:48 น.

กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น 954 24 กุมภาพันธ์ 2559 - 21:46 น.

มกราคม 2513

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.พ.59 สานักโรคฯ ขับเคลื่อนงานเวทีสานพลังความร่วมมือสุขภาพความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบคุณภาพชีวิตและเศรษกิจที่ดี 1,047 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 10:17 น.

กุมภาพันธ์ 2559

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.พ.59 สานักโรคฯ การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ในพื้นที่เสี่ยง 8จังหวัด 742 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 10:13 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ม.ค.59 สานักโรคฯ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติการรายบุคคล ปี 59 493 25 มกราคม 2559 - 14:33 น.
ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ม.ค.59 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 572 25 มกราคม 2559 - 14:30 น.

มกราคม 2559

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ม.ค.59 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปกิบัติการ พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ในการตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 893 25 มกราคม 2559 - 14:28 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ม.ค.59 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์(ICS) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 588 22 มกราคม 2559 - 10:05 น.

มกราคม 2559

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ม.ค.59 เตรียมการและจัดทา(ร่าง)ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การส่งเสริมป้องกันโรคฯ สาหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ 876 22 มกราคม 2559 - 10:03 น.