ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธ.ค.58 การประชุมเครือข่ายการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีของประเทศกำลังพัฒนา (WHO Chemical Risk Assessment Sub-network of Developing Country) 469 28 ธันวาคม 2558 - 16:40 น.

ธันวาคม 2558

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พ.ย.58 สำนักโรคฯ จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานและการใช้เครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 340 03 ธันวาคม 2558 - 10:18 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ย.58 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากฝุ่นหินทราย (Silica)” 431 03 ธันวาคม 2558 - 10:11 น.

พฤศจิกายน 2542

เปิดรับสมัคร สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2559 1,480 01 ธันวาคม 2558 - 14:07 น.

พฤศจิกายน 2558

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 58 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ถ่ายทอดงานสำคัญ ปี59 สู่เครือข่าย สคร. 333 02 พฤศจิกายน 2558 - 15:35 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ก.ย.58 ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ เรื่อง "ระวังพิษจากขยะถึงพิการหรือตาย" 347 16 กันยายน 2558 - 15:54 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ย.58 กรมควบคุมโรคเดินหน้าจัดทำแผนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพิษวิทยาสำหรับป้องกันควบคุมโรค ณ University Of Occupational And Environmental Health (UOEH) ประเทศญี่ปุ่น 399 16 กันยายน 2558 - 15:47 น.

สิงหาคม 2558

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ส.ค.58 อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมเยือน ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 410 27 สิงหาคม 2558 - 14:03 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ส.ค.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมบริหารสัญจร กระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงแก้ปัญหามลพิษ จังหวัดระยอง 652 10 สิงหาคม 2558 - 14:00 น.
ฉบับพิเศษ ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ทบทวนผลิตภัณฑ์วิชาการฯ สำหรับจัดการพิษวิทยาสารเคมีฯ 385 10 สิงหาคม 2558 - 13:51 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ก.ค.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ รณรงค์เปิดตัวโครงการดูแลสุขภาพประชาชนเฉพาะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1,536 10 สิงหาคม 2558 - 13:34 น.
ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เฝ้าระวัง ดูแลประชาชนและสุขภาพคนทำงานคัดแยกขยะ รีไซเคิลขยะ ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด 644 07 กรกฏาคม 2558 - 14:28 น.
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ ร่วมกับภาควิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. รุ่นที่ 3 889 07 กรกฏาคม 2558 - 14:24 น.

กรกฏาคม 2558

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯร่วมรณรงค์โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายฯ ณ อบต.แดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 465 07 กรกฏาคม 2558 - 14:11 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิ.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ถอดบทเรียนโครงการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด และ TBIs 390 19 มิถุนายน 2558 - 17:17 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พ.ค.58 อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตามการดำเนินงานภาคเกษตร จ.กำแพงเพชร 536 18 พฤษภาคม 2558 - 09:53 น.

เมษายน 2558

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เม.ย.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ลงสู่การปฏิบัติ 781 08 เมษายน 2558 - 09:46 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มีค.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดหลักสูตรพื้นฐานฯ สู่เครือข่ายสาธารณสุข 405 01 เมษายน 2558 - 11:08 น.

มีนาคม 2558

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กพ.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ เปิดเวทีประชุมวิชาการแห้งชาติ ครั้งที่ 7 "เปิดโลกทัศน์ความความมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน" 431 09 มีนาคม 2558 - 10:13 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กพ.58 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพฯ รุกเปิดเวทีสัญจรประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค พัฒนาแนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 471 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 12:29 น.