ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำนักโรคฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 577 14 มิถุนายน 2560 - 16:15 น.
ฉบับที่ 1 ประจาเดือน พฤษภาคม 2560 สานักโรคฯ จัดแถลงข่าวงาน Smart Office Workers “ปรับสมดุลคนทางานออฟฟิศพิชิต 2 ม.” 1,364 08 พฤษภาคม 2560 - 22:17 น.
ฉบับที่ 1 ประจาเดือน เมษายน 2560 สานักโรคฯ จัดการอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูงด้านสุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(กบส.ส.) 1,395 08 พฤษภาคม 2560 - 22:15 น.
ฉบับที่1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 สำนักโรคฯ เปิดเวทียกระดับการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่1 709 11 มีนาคม 2560 - 13:31 น.
ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักโรคฯ จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ " 593 24 กุมภาพันธ์ 2560 - 10:06 น.
ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักโรคฯ จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 672 16 กุมภาพันธ์ 2560 - 13:55 น.
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำนักโรคฯ จับมือ 5 สคร. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนนโยบายสู่การปฏิบัติ กลุ่มแรงงานนอกระบบในระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด 717 27 มกราคม 2560 - 18:30 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำนักโรคฯ จัดอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น(OEHA) รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรแพทย์ต่อไป 1,226 27 มกราคม 2560 - 16:55 น.
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้สัมภาษณ์รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในประเด็น “สุขภาพดี ผู้ขับขี่ 924 06 มกราคม 2560 - 16:36 น.
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2559 สำนักโรคฯ รณรงค์เปิดงาน “โครงการรณรงค์สุขภาพดีผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ” 597 06 มกราคม 2560 - 11:47 น.
ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2559 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วิถีชีวิตชาวคลิตี้ล่าง กรณีการปนเปื้อนตะกั่วในเลือดและลาห้วย จังหวัดกาญจนบุรี 1,266 26 ธันวาคม 2559 - 14:54 น.
ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดรูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1,014 26 ธันวาคม 2559 - 14:47 น.
ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ปี 60 531 13 ธันวาคม 2559 - 08:56 น.

พฤศจิกายน 2559

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดงานสำคัญ ปีงบประมาณ 60 692 08 พฤศจิกายน 2559 - 13:41 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพฯ 616 04 ตุลาคม 2559 - 14:10 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีระดมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศร่วมพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในภูมิภาคเอเชีย 2,054 13 กันยายน 2559 - 11:50 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนงาน 725 31 สิงหาคม 2559 - 10:22 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดการอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น(OEHA) รุ่นที่ 1 679 10 สิงหาคม 2559 - 18:39 น.
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ รุกเดินหน้าผนึกกำลังเครือข่าย พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย 623 10 สิงหาคม 2559 - 18:20 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้าทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 60-64 584 10 สิงหาคม 2559 - 17:43 น.