ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำนักโรคฯ จัดอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูงด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (กบส.ส.) Module 2 694 04 กรกฏาคม 2560 - 09:22 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำนักโรคฯ ร่วมกับภาควิชาการพยาบาล ม.มหิดล จัดอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น 60 ชม. รุ่นที่ 5 1,006 22 มิถุนายน 2560 - 09:42 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 สำนักโรคฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 420 14 มิถุนายน 2560 - 16:15 น.
ฉบับที่ 1 ประจาเดือน พฤษภาคม 2560 สานักโรคฯ จัดแถลงข่าวงาน Smart Office Workers “ปรับสมดุลคนทางานออฟฟิศพิชิต 2 ม.” 681 08 พฤษภาคม 2560 - 22:17 น.
ฉบับที่ 1 ประจาเดือน เมษายน 2560 สานักโรคฯ จัดการอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูงด้านสุขภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(กบส.ส.) 804 08 พฤษภาคม 2560 - 22:15 น.
ฉบับที่1 ประจำเดือน มีนาคม 2560 สำนักโรคฯ เปิดเวทียกระดับการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่1 549 11 มีนาคม 2560 - 13:31 น.
ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักโรคฯ จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล "จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ " 425 24 กุมภาพันธ์ 2560 - 10:06 น.
ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สำนักโรคฯ จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 483 16 กุมภาพันธ์ 2560 - 13:55 น.
ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำนักโรคฯ จับมือ 5 สคร. ลงนามความร่วมมือสนับสนุนนโยบายสู่การปฏิบัติ กลุ่มแรงงานนอกระบบในระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด 538 27 มกราคม 2560 - 18:30 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2560 สำนักโรคฯ จัดอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น(OEHA) รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมหลักสูตรแพทย์ต่อไป 673 27 มกราคม 2560 - 16:55 น.
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้สัมภาษณ์รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในประเด็น “สุขภาพดี ผู้ขับขี่ 726 06 มกราคม 2560 - 16:36 น.
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2559 สำนักโรคฯ รณรงค์เปิดงาน “โครงการรณรงค์สุขภาพดีผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ” 433 06 มกราคม 2560 - 11:47 น.
ฉบับที่ 3 เดือนธันวาคม 2559 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วิถีชีวิตชาวคลิตี้ล่าง กรณีการปนเปื้อนตะกั่วในเลือดและลาห้วย จังหวัดกาญจนบุรี 617 26 ธันวาคม 2559 - 14:54 น.
ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดรูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 539 26 ธันวาคม 2559 - 14:47 น.
ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 สานักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ปี 60 394 13 ธันวาคม 2559 - 08:56 น.

พฤศจิกายน 2559

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดงานสำคัญ ปีงบประมาณ 60 496 08 พฤศจิกายน 2559 - 13:41 น.

พฤศจิกายน 2542

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กันยายน 2559 สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพฯ 473 04 ตุลาคม 2559 - 14:10 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กันยายน 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีระดมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศร่วมพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในภูมิภาคเอเชีย 1,225 13 กันยายน 2559 - 11:50 น.
ฉบับที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนงาน 578 31 สิงหาคม 2559 - 10:22 น.
ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 สำนักโรคฯ จัดการอบรมหลักสูตรแพทย์ระยะสั้น(OEHA) รุ่นที่ 1 549 10 สิงหาคม 2559 - 18:39 น.