ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

กรมควบคุมโรค ร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38 20 กันยายน 2564 - 03:45 น.
ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 31 20 กันยายน 2564 - 03:44 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการฯ 38 16 กันยายน 2564 - 16:18 น.
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ 25 15 กันยายน 2564 - 14:28 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID - 19 ในสถานประกอบกิจการ” 97 06 กันยายน 2564 - 03:56 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 53 06 กันยายน 2564 - 03:55 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal และ อยุธยาโมเดล ในสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 68 30 สิงหาคม 2564 - 09:39 น.
กรมควบคุมโรค จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ และ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) 108 30 สิงหาคม 2564 - 09:38 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมสรุปการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินมาตรการ Bubble and Seal จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 153 15 สิงหาคม 2564 - 20:33 น.
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 118 15 สิงหาคม 2564 - 20:32 น.
ประชุมหารือมาตรการและแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ 298 01 สิงหาคม 2564 - 15:22 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีม สคร. 2 ลงพื้นที่สอบสวน ประเมินมาตรการ Bubble and seal โรงงานพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก 219 09 กรกฏาคม 2564 - 08:40 น.
กอง ENV.OCC ร่วมทีมหน่วยงานเครือข่าย เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 189 08 กรกฏาคม 2564 - 11:48 น.
ENVOCC NEWS อธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมหน่วยงานกรมลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 194 07 กรกฏาคม 2564 - 04:04 น.
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม 2564 217 01 พฤษภาคม 2564 - 03:58 น.

กุมภาพันธ์ 2564

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส 242 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:37 น.

ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีประชาชนของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลายตำบลเกิดตุ่มผื่นคันหลังจากการทำนา จำนวน 198 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563 1,057 30 ตุลาคม 2563 - 07:08 น.

พฤศจิกายน 2542

มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของกองโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม 784 23 มีนาคม 2563 - 08:29 น.
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ทุกคน รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,557 31 มกราคม 2563 - 07:20 น.
รมว. สธ. นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 874 28 มกราคม 2563 - 07:57 น.