ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม 8 12 พฤษภาคม 2565 - 05:10 น.
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง 44 21 เมษายน 2565 - 10:35 น.
กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า สิ่งของ และศึกษษดูงานหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดปากเกร็ด และวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี 57 11 เมษายน 2565 - 11:35 น.

มีนาคม 2565

ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 83 31 มีนาคม 2565 - 15:13 น.

พฤศจิกายน 2542

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 123 09 กุมภาพันธ์ 2565 - 09:39 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 1) 124 26 มกราคม 2565 - 09:07 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบกลไกและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงรุกผ่านกลไกและเครือข่าย "ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน"สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 116 25 มกราคม 2565 - 04:58 น.
การนิเทศงานและติดตามผลการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 346 21 มกราคม 2565 - 14:02 น.
ขออนุญาตส่งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดการใช้งานระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรายบุคคล (EEC Personal Health Record) 130 21 มกราคม 2565 - 14:00 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมที่ปรึกษา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ 203 04 มกราคม 2565 - 06:09 น.
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบกิจการ จ.สมุทรปราการ 69 27 ธันวาคม 2564 - 12:09 น.
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 123 07 ธันวาคม 2564 - 13:00 น.
กอง EnvOcc จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบสื่อยุคดิจิทัล “New Gen Influencer ติดอาวุธสร้างกลยุทธ์นักสื่อสารยุคใหม่” 180 07 ธันวาคม 2564 - 12:58 น.
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 124 19 พฤศจิกายน 2564 - 10:57 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 136 04 พฤศจิกายน 2564 - 02:28 น.
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9 380 18 ตุลาคม 2564 - 08:51 น.
กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบกิจการ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564 452 11 ตุลาคม 2564 - 10:54 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 420 20 กันยายน 2564 - 03:45 น.
ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 213 20 กันยายน 2564 - 03:44 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการฯ 255 16 กันยายน 2564 - 16:18 น.