ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง จำนวนคนดู วันที่

พฤศจิกายน 2542

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9 14 18 ตุลาคม 2564 - 08:51 น.
กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบกิจการ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564 61 11 ตุลาคม 2564 - 10:54 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 91 20 กันยายน 2564 - 03:45 น.
ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 76 20 กันยายน 2564 - 03:44 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กับการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการฯ 82 16 กันยายน 2564 - 16:18 น.
ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ 70 15 กันยายน 2564 - 14:28 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID - 19 ในสถานประกอบกิจการ” 155 06 กันยายน 2564 - 03:56 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี 100 06 กันยายน 2564 - 03:55 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal และ อยุธยาโมเดล ในสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 96 30 สิงหาคม 2564 - 09:39 น.
กรมควบคุมโรค จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ และ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) 162 30 สิงหาคม 2564 - 09:38 น.
กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมสรุปการลงพื้นที่สถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินมาตรการ Bubble and Seal จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 197 15 สิงหาคม 2564 - 20:33 น.
กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 149 15 สิงหาคม 2564 - 20:32 น.
ประชุมหารือมาตรการและแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ 374 01 สิงหาคม 2564 - 15:22 น.
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทีม สคร. 2 ลงพื้นที่สอบสวน ประเมินมาตรการ Bubble and seal โรงงานพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก 282 09 กรกฏาคม 2564 - 08:40 น.
กอง ENV.OCC ร่วมทีมหน่วยงานเครือข่าย เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 243 08 กรกฏาคม 2564 - 11:48 น.
ENVOCC NEWS อธิบดีกรมควบคุมโรค นำทีมหน่วยงานกรมลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน กรณีเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกไฟไหม้ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 236 07 กรกฏาคม 2564 - 04:04 น.
จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม 2564 234 01 พฤษภาคม 2564 - 03:58 น.

กุมภาพันธ์ 2564

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส 270 17 กุมภาพันธ์ 2564 - 08:37 น.

ตุลาคม 2563

ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีประชาชนของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลายตำบลเกิดตุ่มผื่นคันหลังจากการทำนา จำนวน 198 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563 1,096 30 ตุลาคม 2563 - 07:08 น.

พฤศจิกายน 2542

มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของกองโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม 795 23 มีนาคม 2563 - 08:29 น.