ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ดาวน์โหลด