ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับเอกสาร 4 - 11 พฤศจิกายน 2563
เสนอราคา 12 พฤศจิกายน 2563
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ 13 พฤศจิกายน 2563


ดาวน์โหลด