ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีประชาชนของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลายตำบลเกิดตุ่มผื่นคันหลังจากการทำนา จำนวน 198 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563
 

 

 

               กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลจะนะ, สำนักงานสาธารณสุขจังวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ, สถาบัน ราชประชาสมาสัย, โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง, และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สอบสวนโรคกรณีประชาชนของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เกิดตุ่มผื่นคันหลังจากการทำนา จำนวน 198 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563
            27 ตุลาคม 2563 ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม นำทีมลงพื้นที่สอบสวนโรค กรณีประชาชนเกิดตุ่มผื่นคันหลังจากการทำนาใน 10 ตำบล ของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ตำบลคู 54 ราย, ตำบลสะพานไม้แก่น 32 ราย, ตำบลน้ำขาว 25 ราย, ตำบลแค 25 ราย, ตำบลป่าชิง 23 ราย, ตำบลคลองเปียะ 13 ราย, ตำบลบ้านนา 9 ราย, ตำบลท่าหมอไทร 7 ราย, ตำบลนาหว้า 5 ราย และตำบลขุนตัดหวาย 5 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) ซึ่งมี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้ทำการตรวจวินิจฉัยประชาชนที่เกิดผื่นคันจากการทำนา จำนวน 25 ราย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง และได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม เก็บตัวอย่างหอยใน 10 ตำบล ที่คาดว่าอาจจะมีพยาธิ ตัวอ่อนระยะ cercariae สามารถชอนไชเข้าไปในผิวหนังคนจนทำให้เกิดตุ่มผื่นคันได้ โดยส่งตรวจตัวอย่างหอยที่ ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์
             การลงสอบสวนโรคในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ วางแผน หาทิศทางความน่าจะเป็นของสาเหตุการเกิดโรค และนำข้อสรุปกำหนดเป็นมาตรการเพื่อให้ประชาชนปลอดโรค ปลอดภัย ต่อไป

 

 


ดาวน์โหลด