ราคากลางเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 827,000 บาท
 

ดาวน์โหลด