แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบลงทุน โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม จำนวน 3 เครื่อง
 

ดาวน์โหลด