พิธีมอบรางวัลจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อม “Biodiversity and Health
 

พิธีมอบรางวัลจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อม “Biodiversity and Health
สุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ” วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมห้องประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค