สรุปจังหวัดที่มีการเกิดเหตุ ในพื้นที่อับอากกาศ 5 ปี ที่ผ่านมา
 


ดาวน์โหลด