ฉบับที่ 2 สำนักโรคฯ จัดประชุมสัมมนา พัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ การจัดบริการอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล