ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์