ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป