การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม:
กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการสำหรับการควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดย กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

 

เอกสารการประชุม

 

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค

 

รูปภาพกิจกรรม

   

         รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิก