ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กำหนดจะรับฟังข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์ของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2563 โทรศัพท์ 0 2590 3863 โทรสาร 0 2590 3864


ดาวน์โหลด