แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
1. ชุดฝาครอบดูดควัน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 187,300 บาท
2. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 1 ตู้ วงเงิน 428,000 บาท
3. เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 5,000,000 บาท
4. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 3,800,000 บาท
5. เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 987,100 บาท
6. เครื่องวัดความเข้มของแสง จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 34,500 บาท
7. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 190,000 บาท
8. เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 240,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,866,900 บาท


ดาวน์โหลด