ENV.OCC พัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พร้อมเทคนิคการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปชั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้งาน (โปรแกรม QGIS)