รายการแบบฟอร์มโครงการเด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว : การจัดทำสถานการณ์การสัมผัสสารตะกั่วในเด็กกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี
 
  1. แบบซักประวัติและประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก (กรณีการให้บริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) (Version A1-24-01-62)

  2. เอกสารแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการ “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” (Version C1-10-01-62)

  3. คำอธิบาย แบบซักประวัติและประเมินความเสี่ยงการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กเล็ก (กรณีการให้บริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี) (สำหรับลงข้อมูล) (Version B1-10-01-62)

  4. แนวทางการดำเนินงานโครงการคำรับรองกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  5. ตัวอย่างหนังสือนำส่งตัวอย่าง (ปะหน้าถึงห้องปฏิบัติการ)

  6. แบบส่งตัวอย่างชีวภาพ (ปะหน้าถึงห้องปฏิบัติการ)