1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์
 

1.15 โรคจากไฮโครเจนซัลไฟด์ (Disease caused by hydrogensulphide)
สูตรเคมี H2s เป็นก๊าซ  ไม่มีสี  หรืออาจเป็นของเหลวไม่มีสีที่อุณหภูมิต่ำ หรือความดันสูง มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนไข่เน่า

ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยง
คนงานที่ทำงานในอุโมงค์  คนงานเหมือง ชาวประมง ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำเน่าเสีย คนงานลอกท่อ การทำยาง เรยอง ฟอกหนัง การผลิตเยื่อกระดาษ  การหลอมโลหะ

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
ก๊าซไฮโครเจนซัลไฟด์เข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดมก๊าซ เมื่อหายใจเข้าสู่ปอดจะถูกดูดซึมอย่างรวดเร็ว การเกิดพิษจะรบกวนการหายใจระดับเซลล์ กระบวนการหายใจผิดปกติเกิดภาวะพร่องออกซิเจน

อาการแบบเฉียบพลัน สัมผัสที่ระดับความเข้มข้นสูงอย่างเฉียบพลัน ทำให้ระบบหายใจล้มเหลว หมดสติ  การสัมผัสที่รองลงมาทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ วิงเวียน  ทรงตัวไม่ ค่อยได้  หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน งุนงง การสัมผัสผิวหนังทำให้เกิดการระคายเคือง  การสัมผัสตาทำให้เกิดการระคายเคือง มีอาการตาเจ็บและตาพร่า ถ้าได้รับในระดับความเข้มข้นสูงๆ จะทำให้เยื่อบุตาเสีย  อาจมีอันตรายต่อกระจกตา

อาการแบบเรื้อรัง การได้รับสารที่ความเข้มข้นต่ำ ๆ เป็นเวลานาน อาจมีผลกระทบต่อการมองเห็น และการได้รับกลิ่นผิดปกติ

การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน
1. อาการระคายเคืองมาก
2. มีประวัติการทำงานสัมผัสกับสาร
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการแสดงอาการของโรคมีภาวะเลือดเป็นกรด

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจสภาวะเลือดเป็นกรด

มาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่มีปริมาณความเข้มข้น ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่กำหนดไว้ดังนี้  กำหนดให้มีปริมาณความเข้มข้นสูงสุดในช่วงเวลาจำกัด 50 ส่วน/ ล้านส่วน และระยะเวลาที่กำหนดให้ทำงานได้เท่ากับ 10 นาทีเป็นปริมาณความเข้มข้นที่อาจยอมให้มีได้เท่ากับ 20/ล้านส่วน