การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED)
 

 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED)
December 12-14, 2018 
Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

เอกสารการประชุม

เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 

อภิปราย เรื่อง “ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Prevention, Control and Treatment  of Occupational and Environmental Diseases)”

อภิปรายเรื่อง “โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)”

วันที่ 13 ธันวาคม 2561

บรรยายเรื่อง “สมรรถนะของพยาบาลอาชีวอนามัยและการปฏิบัติงานในสาธารณรัฐเกาหลี 
(Competency of Occupational Health Nurses and Practice in Korea)”

อภิปรายเรื่อง “กลยุทธ์การดำเนินงานอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ”

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

หัวข้อบรรยาย

ประกาศรางวัล

 

 

รูปการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : คลิกที่นี่