การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการ และแกนนำแรงงานนอกระบบในการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการ
และแกนนำแรงงานนอกระบบในการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับผู้ประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

       -วันที่ 20-11-61

          9.15 น. - 9.45 น. -ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน

                                     -แนวคิดการดําเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทํางานของหน่วยบริการสุขภาพ

                                     -แนวทางการดำเนินงาน “ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ” Company’s Wellness Center

        9.45 น. - 10.15 น. -การดำเนินงานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center)โรงพยาบาลชัยบุรี

      10.30 น. - 11.00 น. -การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบองค์รวม 

                                     -การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพแบบครบวงจร

      11.00 น. - 12.00 น. -ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

                                     -แนวทางการใช้แบบประเมินและคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ

                                     -ตัวอย่างผังการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม

      13.00 น. - 16.00 น. -สถานประกอบการปลอดบุหรี่

                                     -การจัดเขตปลอดบุหรี่/พื้นที่สูบบุหรี่ ในสถานประกอบการ ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

                                     -ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 

                                     -ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ                                            สถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

                                     -การประเมินและจัดการพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                                     -แนวทางการใช้เครื่องมือด้านสุขภาพจิต สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน

                                     -แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม

                                     -แบบประเมิน ความเข้มแข็งทางใจ

                                     -แบบประเมินความเครียด กรมสุขภาพจิต

                                     -แบบประเมินความเครียด

                                     -แบบประเมินความเครียดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

                                     -แบบประเมินความสุขคนไทย

                                     -แบประเมินปัญหาการดื่มสุรา

                                     -โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ

                                     -การใช้แบบคัดกรองและจัดการปัญหาสุขภาพในช่องปาก

       -วันที่ 21-11-61

       9.00 น. - 12.00 น. -ออกกำลังกายอย่างไรให้ไร้พุงไร้โรคในวัยทำงาน

                                    -reduce risk

                                    -แนวทางการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการการควบคุมป้องกันเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562

                                    -การสนับสนุนวัคซีนที่เหมาะสมในวัยทำงาน

    13.00 น. - 16.00 น. -Manual ฝึกอบรมผู้ใช้งานเว็บไซต์-Update

                                   -การทดลองใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพ

                                   -คำถามวิเคราะห์ระบบ envoccsmart

       -กำหนดการ