ประกาศย้ายที่ทำการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม