1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 

1.13 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( Disease caused sulphur dioxide or sulphuric acid )
SO2 เป็นก๊าซไม่มีสี  มีกลิ่นฉุน ระคายเคือง สามารถละลายน้ำได้ดี เมื่อละลายน้ำมีฤทธิ์เป็นกรด ไอของสารมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรง เป็นสารที่ใช้ดับไฟได้  เมื่อผสมกับน้ำหรือไอน้ำในอากาศจะเกิดกรดซัลฟุรัส

ลักษณะงานและอาชีพทีเสี่ยง
ผู้ที่ประกอบอาชีพในโรงงานที่มาก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต    โรงงานผลิตเกลือ ด่าง โรงงานถลุงตะกั่ว ปรอท โรงงานทำยางดิบ การผลิตกรดกำมะถัน ทำกระดาษ  การทำไวน์  การทำโปรตีน การทำแก้ว การทำสารกำจัดเชื้อ การทำตู้เย็น การทำกรดซัลฟุริก  ช่างซ่อมหรือผู้ที่ทำงานกับเครื่องยนต์ดีเซล 

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย
การเข้าสู่ร่างกายของก๊าซสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมก๊าซ  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีคุณสมบัติสามารถละลายน้ำได้ดี เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะอยู่ในรูปสารซัลไฟด์ (sulfite ion) ไปซัลไฟท์ (bisulfite)  และไฮโครเจน ( hydrogen) ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ  เกิดสภาะวะเป็นกรดในเลือด

อาการแบบเฉียบพลัน  การสัมผัสผิวหนังทำให้เกิดระคายเคือง  กัดกร่อนผิวหนัง   ผิวหนังไหม้ การสัมผัสตา ทำให้เกิดระคายเคืองตา อาจกัดกร่อนเยื่อบุตาจนทำให้เกิดแผลและเป็นผลให้การมองเห็นผิดปกติได้  การหายใจ เนื่องจากก๊าซละลายน้ำได้ดี จะทำให้ถูกดูดซึมที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน  ส่งผลให้เกิดกระตุ้นให้หลอดลมหดตัวและมีการหลั่งน้ำเมือก เกิดการระคายเคืองต่อจมูกและคอ  ไอ  หายใจลำบาก หลอดลมตีบแคบ ระดับของออกซิเจนในเลือดต่ำจนเกิดการขาดออกซิเจนในเลือด อาจเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได้

อาการแบบเรื้อรัง  การสัมผัสเป็นระยะเวลานานทำให้การดมกลิ่นเสียไป  เกิดการทำลายเกิดการทำลายหลอดลมและเนื้อเยื่อปอด  เกิดอาการหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบอย่างเรื้อรัง

การวินิจฉัยโรคเพื่อการรายงาน
1. อาการและอาการแสดงของโรคจากซัลฟุริกแอซิค ได้แก่อาการระคายเคืองทางเดินหายใจ ส่วนบน อาการผิวหนังอักเสบ
2. ประวัติการทำงานในอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัส
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการยืนยันว่าเป็นโรคจริงโดยการตรวจภาพรังสีปอดซึ่งอาจพบเป็นปอดอักเสบ หรือสมรรถภาพปอดผิดปกติ
4. การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนการวินิจฉัยมีค่ากรดซัลฟุริกในบรรยากาศการทำงานเกินค่ามาตรฐาน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. การตรวจปัสสาวะดูเกลือกำมะถัน ปัสสาวะเป็นกรด
2. การตรวจสมรรถภาพปอด
3. การตรวจรังสีทรวงอก

มาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515  กำหนดให้ความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ ของซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์เท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร