การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED)
 

 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(The International Conference on Occupational and Environmental Diseases: ICOED)

December 12-14, 2018 Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

 

 

รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิชาการ

 

ผู้เข้าร่วมงานประชุม

 

หมายเหตุ กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาล.นพรัตนราชธานีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ดังนั้นขอความร่วมมือส่งแบบฟอร์ม ยืนยันชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ตามกำหนดการ (13 ธันวาคม 2561 ) ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ICOEDBKK2018@gmail.com  เพื่อโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจะได้ส่งหนังสือเชิญตามรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่แจ้งมา

 

ผูนำเสนอผลงาน