การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพกรณีโรงไฟฟ้าชีวมวล วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


1. เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อคุ้มครองประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โดย พญ.ธนวดี จันทร์เทียน

2. เรื่อง สถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย โดย นายกัลย์ แสงเรือง

3. เรื่อง มลพิษจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกระบวนการทำ EIA โดย นางสาวกาญจนา สวยสม

4. เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล โดย นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์

5. การอภิปราย : ประสบการณ์และแนวคิดการเฝ้าระวังสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่

    5.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

    5.2สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

    5.3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561


1. เรื่อง ระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล โดย ดร.แสงโฉม ศิริพานิช

2. การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรูปแบบแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มที่ 1 ระบุปัญหาและข้อเสนอทางออกที่สำคัญในการเฝ้าระวังสุขภาพกรณีโรงฟ้าชีวมวล

กลุ่มที่ 2 แนวทางการให้บริการประชาชนเชิงรุก-รับใน รพ.สต. และ รพช.

เอกสารอื่นๆ


1. เอกสารประกอบ การประชุมโรงไฟฟ้าชีวมวล