การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานตามมาตร 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้การดำเนินงานตามมาตร 3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ – สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบอารบรรยาย

1.มาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน พ.ศ.2554 สำหรับหน่วยงานราชการ (ตามมาตรา 3 วรรคสอง)
2.บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3.การค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน
4. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
5.บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน