การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทยและประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย

และประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันที่  25 – 27 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ห้องทิพวรรณ ๒ และห้องเพอร์ริดอท)

บรรยาย เรื่อง การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับอาเซียนที่ผ่านมาและความร่วมมือในอาเซียนในการจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ประกอบอาชีพ (ASEAN Guidelines on  Occupational Health Surveillance Criteria at Workplaces)

อภิปราย เรื่อง รูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ห้องแซฟไฟร์ ๒ – ๓)

อภิปราย เรื่อง นโยบายของหน่วยงานในพื้นที่และสถานการณ์การเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่พรมแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อภิปราย เรื่อง นโยบายและสถานการณ์การเฝ้าระวังสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษและความร่วมมือทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างประเทศ                 

บรรยาย เรื่อง แนวทางการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการจัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพระดับอาเซียน

ประชุมกลุ่มย่อย (เพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพระดับอาเซียน)