การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561
 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่
: หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูในการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก
ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561
 ณ โรงแรมคุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท จังหวัดพังงา

 

กำหนดการ

          - กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ : หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูในการเฝ้าระวังการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก

เอกสารการประชุม

          - ความเป็นมา/ สถานการณ์ปัญหาจากการสัมผัสสารตะกั่วที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก
          - กิจกรรมที่ 1 แหล่งปนเปื้อนสารตะกั่ว และวิธีป้องกันสารตะกั่วจากแหล่งกำเนิด
          - กิจกรรมที่ 2 ช่องทางตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย และการป้องกัน
          - กิจกรรมที่ 3 อาการผู้ที่ได้รับสารสารตะกั่วและการรักษาพิษตะกั่ว
          - กิจกรรมที่ 4 การดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ปลอดจากสารตะกั่ว
          - กิจกรรมที่ 5 การนำหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการเรียนการสอนในแต่ละช่วงวัย

 

รูปภาพกิจกรรม

          - รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายในพื้นที่