วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

..................................................

 

หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                     
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 12 มีนายน 2561

  

หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 13 มีนายน 2561

  

หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 14 มีนายน 2561

  

หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 15 มีนายน 2561

  

หลักสูตรพื้นฐานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่ 16 มีนายน 2561