การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย และประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย
และประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีจังหวัดเชียงราย
โดย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑
ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

     เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 19 เมษายน 2561

         เรื่อง นโยบายและสถานการณ์การเฝ้าระวังสุขภาพในพื้นที่พรมแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

         เรื่อง รูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

     เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 20 เมษายน 2561

          เรื่อง ความร่วมมือทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

     ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพระดับอาเซียน

     รายงานการประชุม